Regulamin akcji promocyjnej Łódzkie Senioralia w MCM ‘’Śródmieście”

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki akcji promocyjnej pt. Łódzkie Senioralia w MCM ‘’Śródmieście” (dalej zwanej „Akcją”), organizowanej przez Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Łodzi, ul. Próchnika 11, 90-408 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000522865, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o Kapitale Zakładowym Spółki w kwocie 8 353 000,00 zł, NIP 725-175-35-39, REGON 472252285,  (dalej zwany „Organizatorem” lub MCM „Śródmieście”).
 • Akcja realizowana jest w ramach projektu Łódzkie Senioralia, którego organizatorem jest Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych, zwany dalej „Organizatorem”, ul. Zachodnia 47, którego MCM „Śródmieście” jest Partnerem.

§ 2. Cel Akcji

Celem Akcji jest promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród osób 60+, a także podnoszenie świadomości na temat znaczenia profilaktyki i regularnych badań lekarskich oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości i potrzeb seniorów.

§ 3. Uczestnicy Akcji

 • W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Akcji ukończyły 60 lat (dalej zwane „Uczestnikami”).

§ 4. Zasady Akcji

 • Uczestnicy Akcji otrzymają kupony zniżkowe (dalej zwane „Kuponami”), uprawniające do zakupu świadczenia zdrowotnego z zakresu rehabilitacji, udzielanego przez Organizatora w Poradni rehabilitacyjnej w Łodzi przy ul. Próchnika 11 (dalej zwanego „Świadczeniem”), ze zniżką w wysokości 30% od ceny obowiązującej w dacie zakupu.
 • Z Akcji wyłączone są Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych przez NFZ lub przez innych płatników.
 • Świadczenie zostanie udzielone zgodnie z obwiązującymi przepisami, regulującymi wykonywanie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych i ich dokumentowanie. 
 • Warunkiem skorzystania ze Świadczenia jest udzielenie świadomej zgody na leczenie lub udzielenie innego świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5. Dostępność i realizacja Kuponów

 • Kupony będą wydawane bezpłatnie Uczestnikom Akcji w siedzibie Organizatora w dniach od 11.05.2024 do 24.05.2024, w godzinach przyjęć pacjentów.
 • Liczba Kuponów jest ograniczona.
 • Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne ani na inny ekwiwalent.
 • Kupon jest wydawany na okaziciela i upoważnia do zakupu jednego Świadczenia. Warunkiem jego realizacji jest przekazanie oryginału Kuponu w rejestracji Organizatora podczas zakupu Świadczenia. 
 • Kupony są ważne od dnia 11.05.2024 do dnia 31.07.2024 (dalej zwany „Okresem Obowiązywania”). W tym okresie należy zrealizować Kupon, przez co należy rozumieć zakupienie i opłacenie Świadczenia oraz umówienie terminu jego realizacji, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może przypadać później, niż 1 miesiąc po upływie Okresu Obowiązywania Kuponu.
 • Kupon nie podlega przedłużeniu ani odnowieniu po upływie terminu ważności.
 • Kupon nie może być łączony z innymi promocjami ani rabatami, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 • Organizator nie odpowiada za niewykorzystanie Kuponu w Okresie Obowiązywania, jak również za niezrealizowanie wizyty z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 6. Odmowa realizacji Kuponu lub Świadczenia

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji danego Świadczenia, jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do jego udzielenia. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot Kuponu ani jego równowartości.
 • Organizator ma prawo odmówić realizacji Kuponu, jeśli:
  • Kupon jest zniszczony lub nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym jego weryfikację,
  • Istnieje podejrzenie o podrobienie lub przerobienie kuponu,
  • Kupon jest wykorzystywany niezgodnie z Regulaminem Akcji,

W przypadku odmowy realizacji kuponu, Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestnika Akcji o przyczynie odmowy.

 • Kopiowanie, przerabianie, podrabianie Kuponu lub posługiwanie się takim Kuponem jest zabronione. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom, które dopuszczą się takich czynów.

§ 7.  Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają przeprowadzenie Akcji zgodnie z Regulaminem.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 • Ewentualne spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [data rozpoczęcia] i obowiązuje do dnia [data zakończenia].

Łódź, dnia 9.05. 2024 r.