Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjenci i osoby przez nich upoważnione mogą w dowolnie wybrany przez siebie sposób zwracać się o sporządzenie kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej oraz wglądu do dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu umożliwiając przy tym wykonanie notatek lub zdjęć;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu

Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu odbywa się na żądanie pacjenta lub osób przez niego upoważnionych oraz podmiotom wymienionym w art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2017.1318).

Udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Dokumentacja medyczna udostępniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przekazywana jest w oparciu o złożony przez pacjenta wniosek w formie papierowej osobiście w Kancelarii Centrum.

Wniosek ten musi zawierać w swej treści adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz zgodę pacjenta na przesłanie wiadomości SMS z hasłem dostępu do pliku z dokumentacją przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.

Dokumentacja medyczna na nośniku danych wydawana jest według zasad obowiązujących przy wydawaniu kopii, odpisów, wyciągów lub wydruków.