Organizacja teleporady w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" Sp. z o.o.

 • Teleporady udzielane są w formie telefonicznej.
 • Termin teleporady ustalany jest podczas rozmowy telefonicznej z rejestracją poradni pod numerem telefonu:
 • W terminie wyznaczonej teleporady poradnia połączy się z Pacjentem telefonicznie. W przypadku nieudanej próby połączenia poradnia jeszcze dwukrotnie podejmuje próbę dodzwonienia się do Pacjenta, w odstępach co najmniej 5 minut. 
 • W przypadku, kiedy lekarz podczas udzielania teleporady, uzna, że stan zdrowia Pacjenta wymaga kontaktu osobistego ustalany jest termin wizyty w przychodni lub w domu Pacjenta. 
 • Podczas teleporady lekarz może wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne, zlecenie na realizację laboratoryjnego lub obrazowego. 
 • Po wystawieniu e-recepty Pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod SMS-em lub e-mail z załączoną w PDF informacją o e-recepcie, możliwe jest też odebranie wydruku e-recepty osobiście lub za pośrednictwem osoby z upoważnionej. 

W aptece należy podać 4-cyfrowy kod z SMS-a i PESEL Pacjenta lub farmaceuta zeskanuje kod z e-maila albo wydruku. 

 • E-skierowanie można zrealizować w następujący sposób:

Pracownik dokonując wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia określa odpowiedni status e-skierowania w systemie P1 (status: Zarejstrowane), co uniemożliwi jego rejestrację w innej placówce.

 • Zlecenie na wyroby medyczne w zasie epidemii są realizowane w następujący sposób:

Podczas teleporady lekarz może wystawić skierowanie na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe. 

Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) poprzez założenie profilu zaufanego w NFZ, Urzędzie Miasta Łodzi, za pośrednictwem swojego banku lub w naszej przychodni. W IKP Pacjent ma możliwość:

 • Przed udzieleniem teleporady osoba jej udzielająca potwierdza tożsamość Pacjenta na podstawie dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki POZ. 
 • Osoba realizująca teleporadę odnotowuje informację o jej realizacji w dokumentacji medycznej. 
 • Teleporady realizowane są w warunkach gwarantujących poufność,  tym z zapewnieniem braku dostępu osób nieupoważnionych do przekazywanych Pacjentowi informacji – w naszym Centrum są one realizowane w gabinetach lekarskich. 
 • W przypadku udostępnienia danych dotyczących stanu zdrowia (w tym dokumentacji medycznej) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych stosowane są odpowiednie zabezpieczenia – załącznik zawierający dane medyczne jest szyfrowany, a hasło wysyłane innym kanałem – np. przez SMS. 
 • Osoba udzielająca teleporady, przeprowadza badanie podmiotowe i analizuje dostępną dokumentację medyczną, następnie wykonuje następujące czynności: 
  ustala, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem. Jeżeli tak, to zostaje ona udzielona. Jeżeli stan zdrowia Pacjenta tego wymaga, osoba udzielająca teleporady, przekazuje informację o konieczności osobistego zgłoszenia się do przychodni lub udzielenia porady w miejscu przebywania Pacjenta. 
  Powyższe nie dotyczy przypadków:

z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. B oraz ust. 4 załącznika rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8.10.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad Pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. 

Podczas udzielania teleporad lekarze zobowiązani są do stosowania zaleceń Naczelnej Izby Lekarskiej.