Poniżej znajduje się deklaracja dostępności Miejskiego Centrum Medycznego „Śródmieście” Sp. z o.o.

Dostępność cyfrowa

Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o.: www.mcmsrodmiescie.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.04.2002
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.01.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

Elementy niedostępne:

Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. planuje podjęcie działań w celu przebudowy strony i dostosowania jej do wymogów dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.10.2020 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Miejskiego Centrum Medycznego „Śródmieście” Sp. z o.o. pod numerem telefonu 42 633 66 33 lub na adres mailowy: sekretariat@mcmsrodmiescie.pl; tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową, podstronę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacja Mobilna

Strona internetowa www.mcmsrodmiescie.pl nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Serwis zbudowany został w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Dostępność architektoniczna

Nie wszystkie lokalizacje dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówki zlokalizowane są przy:

Przychodnia ul. Próchnika 11

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Łatwy dostęp do terenu przychodni, parking z miejscami dla niepełnosprawnych, wejście do przychodni od strony parkingu z podjazdem dla osób na wózkach. 

Opis dostępności korytarzy, schodów. 
Korytarze dostępne o prawidłowych wymiarach, na terenie przychodni zamontowano windę, która umożliwia przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami po piętrach przychodni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
Miejsca parkingowe oznaczone znakami pionowymi i poziomymi wyodrębniono trzy miejsca.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Przychodnia „ Śródmieście” ul. Piotrkowska 113

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Łatwy dostęp do terenu przychodni, parking zlokalizowany na podwórku posesji. Wejście do budynku przychodni z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów. 
Korytarze dostępne o prawidłowych wymiarach, na terenie przychodni zamontowano dźwig dla
niepełnosprawnych z uwagi na brak windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
Miejsca parkingowe oznaczone znakami pionowymi i poziomymi na terenie podwórka.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Przychodnia ul. Pomorska 59

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Łatwy dostęp do terenu przychodni wejścia od ulicy nie mają barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów. 
Korytarze dostępne o prawidłowych wymiarach, teren przychodni znajduje się w parterze nie ma konieczności poruszania się po piętrach pacjentów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
Miejsca parkingowe oznaczone znakami pionowymi na parkingu naprzeciwko Przychodni. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.