Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. w Łodzi przetwarza dane osobowe pacjentów wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych.

Administrator danych osobowych

Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Joanna Styrcz 

email: rodo@mcmsrodmiescie.pl

Prawa pacjenta

Pacjentowi przysługuje prawo:

 • do dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Podanie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

Dokumentacja medyczna

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2017 poz. 1318):

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

 • oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • datę urodzenia,
  • oznaczenie płci,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.